Asociacijos  LIETUVOS KALVIŲ SĄJUNGA
ĮSTATAI

Asociacija Lietuvos kalvių sąjunga yra ne pelno organizacija (toliau – Asociacija), kuri bendriems tikslams vienija Lietuvos Respublikoje gyvenančius kalvius, nepriklausomai nuo jų politinių įsitikinimų, religinių pažiūrų, socialinės padėties, tautybės, rasės, lyties. Asociacija savo veikloje remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais norminiais teisės aktais ir šiais Įstatais.
1.1. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. Asociacijos buveinė: Klemiškės I kaimas, Klaipėdos rajonas.
1.3. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.4. Šio juridinio asmens teisinė forma asociacija.
1.5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. Asociacijos tikslai ir veikla

2.1. Asociacijos veiklos tikslai yra ugdyti ir puoselėti Lietuvos kalvystės kultūrą, vadovaujantis Lietuvos kalvystės tradicijomis ir pasaulio kalvystės pasiekimais, ugdyti Lietuvos kalvių profesinį meistriškumą, ginti asociacijos narių teises ir profesiniusinteresus.
2.2. Šiam tikslui įgyvendinti asociacija sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius: ypatingą dėmesį skirti programoms, tiesiogiai susijusiomis su kalvystės vystymu ir kultūrinio Lietuvos paveldo išsaugojimu, bendradarbiauti su Lietuvos miestų savivaldybėmis ir apskričių viršininko administracijomis; plėtoti santykius su tarptautinėmis kalvystės organizacijomis; organizuoti kalvystės darbų konkursus, parodas, seminarus, temines konferencijas, profesines kalvių stažuotes; propaguoti profesinius kalvių etikos pagrindus ir skatinti jų laikytis; steigti laikinas ir nuolat veikiančias komisijas atskiroms kalvystės problemoms nagrinėti; reikšti savo nuomonę ir teikti išvadas autorinės teisės ir autorystės klausimais.

2.3. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:

22.11 Knygų leidyba
22.12 Laikraščių leidyba
22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
22.14 Garso įrašų leidyba
22.15 Kita leidyba
22.21 Laikraščių spausdinimas
22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
22.23 Knygų įrišimas
22.24 Parengiamoji spausdinimo veikla
2.3.10. 22.25 Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla
2.3.1 L 22.31 Garso įrašų tiražavimas
2.3.12. 22.32 Vaizdo įrašų tiražavimas
22.33 Kompiuterinių laikmenų tiražavimas
28.62.30 Kalvio įrankių gamyba
55.30 Restoranai
55.40 Barai
80.42.20 Suaugusiųjų profesinis mokymas
80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas
80.42.40 Papildomas mokymas
2.4.Asociacija nedalyvauja tose veiklos sferose, kuriose dalyvauti neleidžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.
2.5.Asociacija gali priklausyti įvairiems visuotiniems respublikiniams bei tarptautiniams nepolitiniams susivienijimams.
2.6.Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei Asociacijos veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti.
2.7.Asociacija taip pat gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Asociacijos tikslams, numatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose.

3. Asociacijos nariai, jų teisės bei pareigos

3.1. Asociacijos nariu gali būti pilnametis 18 metų sulaukęs asmuo, raštu pareiškęs norą įstoti į ją. Narys, dalyvaujantis Asociacijos veikloje privalo reguliariai mokėti nario mokesčius ir laikytis šių Įstatų.
3.2. Asociacijos steigėjai Asociacijos nariais tampa įstatymų nustatyta tvarka Asociaciją įregistravus Juridinių asmenų registre. Nauji nariai priimami Asociacijos Valdybos sprendimu esant rašytiniam asmens pareiškimui.
3.3. Asociacijos narys turi teisę:
3.3.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
3.3.2. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jo veiklą;
3.3.3. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju nario įnašai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami, išskyrus turtą laikinai perleistą pagal sutartį
3.3.4. rinkti bei būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;
3.3.5. dalyvauti visuose jos rengiamuose renginiuose.
3.3.6. kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.
3.4. Narių pareigos:
3.4.1. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
3.4.2. vykdyti priskirtus ar (ir) prisiimtus įsipareigojimus;
3.4.3. laikytis Asociacijos Įstatų bei vidaus tvarkos taisyklių.

4. Narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos tvarka ir sąlygos

4.1. Sprendimus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo ar esančių joje pašalinimo priima Valdyba.
4.2. Narys, norintis savanoriškai išstoti iš Asociacijos, turi pateikti rašytinį pareiškimą Asociacijos Valdybai.
4.3. Ryšių su Asociacija nutraukimas be svarbios priežasties ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui laikomas kaip savanoriškas išstojimas iš Asociacijos. Ar priežastis yra laikoma svarbia, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia Valdyba.
4.4. Jei narys nesilaiko Asociacijos įstatų, nederamai elgiasi geros moralės požiūriu arba pažeidžia kito kalvio kūrinio autorystę jis pašalinamas iš Asociacijos. Konkretų sprendimą priima Asociacijos Valdyba.
4.5. Iš asociacijos narių šalinama:
1) jei asociacijos narys reguliariai pažeidinėja asociacijos įstatus bei vidaus tvarkos taisykles arba šiurkščiai juos pažeidžia;
2) jei laiku nesumoka nario mokesčio, jei išimties tvarka jis nėra nuo jo atleistas;
3) jei narys įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo.

5. Organizacinė struktūra

5.1. Asociacijos organai: visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Pirmininkas. 5.2.Asociacijos aukščiausias organas visuotinis narių susirinkimas. 5.3.Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ¼ Asociacijos narių. Vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
5.4. Visuotinis narių susirinkimas:

– keičia Asociacijos įstatus;
– priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
– ketveriems metams renka ir atšaukia Asociacijos pirmininką, Valdybos narius ir revizorių;
– nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
– tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
– priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
– sprendžia ir kitus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nėra priskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
5.5. Sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo ir sprendimą keisti Asociacijos įstatus priima visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Kiti sprendimai priimami paprasta balsų dauguma,
5.6. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip 1/2 asociacijos narių reikalavimu arba Asociacijos Valdybos sprendimu. Asociacijos Pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų pasirašytinai arba registruotu laišku informuoja kiekvieną Asociacijos narį pateikiant jam susirinkimo darbotvarkės projektą ir kitus reikiamus dokumentus.
5.7. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys.
5.8. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, ne anksčiau kaip per 5 dienas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
5.9. Asociacijoje yra sudaromas kolegialus valdymo organas Valdyba, kurią sudaro 3 nariai: Asociacijos Pirmininkas (jis kartu yra ir Valdybos Pirmininkas) ir 2 nariai. Asociacijos Valdybą 4 (ketveriems) metams renka visuotinis narių susirinkimas.
5.10. Valdyba:
– organizuoja ir veda Asociacijos renginius,
– rengia ir nagrinėja įvairius Asociacijos projektus,
– nustato Asociacijos materialinių išteklių panaudojimo kryptis,
– esant reikalui, savo kompetencijos ribose sprendžia kylančius klausimus su vietinės valdžios institucijomis.
5.11. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip ½ visų narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia Asociacijos pirmininko balsas. Kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą.

5.12.Asociacijos pirmininkas:
– sušaukia Valdybos posėdžius ir jiems vadovauja;
– vienvaldiškai veikia Asociacijos vardu ir sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
– savo įgaliojimų ribose vadovauja Asociacijos administracijai, tvarko Asociacijos einamuosius reikalus, vykdo valdybos bei visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
– atidaro Asociacijos sąskaitas kredito įstaigose, jam suteiktų teisių ribose disponuoja asociacijos turtu ir lėšomis, materialiai už juos atsako;
– priima ir atleidžia iš darbo Vyr. finansininką ir kitus samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
– atlieka kitas jam pavestas funkcijas.
5.13. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama teisės aktų numatyta tvarka.

6. Asociacijos lėšos

6.1. Asociacija turi sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotoje kredito įstaigoje. Asociacijos lėšos gali būti panaudojamos tik šiuose Įstatuose nurodytiems tikslams pasiekti.
6.2. Finansinės veiklos apskaitai vedamas žurnalas, kuriame nurodomi:
– įplaukų šaltinis, data, dydis,
– išlaidų tikslas, data,dydis,
– operaciją patvirtinančio dokumento pavadinimas ir jo laikymo vieta.
6.3.Visus finansinius dokumentus pasirašo ir antspaudu patvirtina Asociacijos Pirmininkas.

6.4. Asociacijos lėšas sudaro:
6.4.1. narių stojamieji įnašai ir mokesčiai;
6.4.2. valstybių ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
6.4.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
6.4.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
6.4.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelno dalis;
6.4.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
6.4.7. skolinto kapitalo lėšos.
6.4.8. Paramos gavimas pagal Paramos ir labdaros įstatymą.
6.5. Visi asociacijos nariai moka nario mokesčius. Esant reikalui visuotinio narių susirinkimo sprendimu asmenys gali būti visiškai ar dalinai atleidžiami nuo nario mokesčių. Nario mokesčių dydį ir periodiškumą, o taip pat stojamųjų įnašų dydį nustato Asociacijos visuotinis narių ssusirinkimas atskiru sprendimu.
6.6. Visi Asociacijos renkamieji valdymo organų nariai už darbą asociacijoje atlyginimo negauna.

7. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

7.1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos Įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
7.2. Asociacijai, net ir siekiant šiuose Įstatuose nustatytų tikslų, draudžiama atlikti veiksmus numatytus Asociacijų įstatyme.
7.3.Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
7.4. Asociacija privalo ne rečiau kaip vieną kartą metuose ne vėliau kaip per 4 mėnesius, finansiniams metams pasibaigus, atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius , kurį 4 metams renka visuotinis narių susirinkimas.
7.6. Revizorius privalo:
7.6.1. tikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
7.6.2. atlikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimus; 7.6.3.pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
7.7. Asociacijos Pirmininkas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.
7.8. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per 4 mėnesius, Valdyba turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu Asociacija turi sudaryti jam sąlygas savo buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.
7.9. Asociacijos revizorius turi teisę susipažinti su visais Asociacijos finansiniais dokumentais ir pastebėjus trūkumus, pareikalauti, kad būtų surengtas Valdybos posėdis šiems trūkumams nagrinėti. Revizorius turi teisę dalyvauti visuose Valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti. Visuotiniuose narių susirinkimuose jis informuoja Asociacijos narius apie atliktus patikrinimus ir jų rezultatus.

8. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

8.1. Asociacijos finansinės veiklos ataskaitą parengia ir visuotiniam narių susirinkimui pateikia Asociacijos Valdyba. Kiekvieno nario reikalavimu jam nedelsiant turi būti pateikiama Asociacijos veiklos ataskaita susipažinimui ir sudarytos sąlygos kopijuoti šią ataskaitą atlygintinai, bet neviršijant sąnaudų. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens rašytiniu prašymu Asociacija sudaro sąlygas jos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti visiems suinteresuotiems asmenims.
8.2. Su visais kitais Asociacijos dokumentais Asociacijos narys gali susipažinti pateikęs rašytinį prašymą Pirmininkui. Pirmininkas per tris darbo dienas privalo pateikti Asociacijos nariui prašomus dokumentus ir leisti atlygintinai, bet neviršijant sąnaudų daryti šių dokumentų kopijas.
8.3. Apie Asociacijos veiklą visuomenė gali susipažinti Asociacijos buveinėje arba Asociacijos internetinėje svetainėje.
9. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka pagal kurią skelbiama vieša informacija
9.1. Visa vieša informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Asociacijų įstatymą turi būti skelbiama viešai, skelbiama dienraštyje “Respublika”.

2005 m. spalio mėn. 08 d.
Įstatai priimti asociacijos Lietuvos kalvių sąjunga
steigiamajame susirinkime

Asociacijos narys, įgaliotas pasirašyti šiuos įstatus, Asociacijos pirmininkas
_______________________
Linas Leščiauskas